Sayfa yükleniyor...
COMUHABER.COM - Çanakkale'nin En Güncel Haber Sitesi
ÇOMÜ Haber

10 Soruda 4+4+4 Sistemi

10 Soruda 4+4+4 Sistemi

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran yasa teklifiyle ilgili merak edilenler…
Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran yasa teklifiyle, ortaokullar yeniden geliyor. Liseyi de zorunlu hale getiren modelde eğitim 3 aşamada gerçekleşecek. 6 yaşında başlayıp 18 yaşında bitecek zorunlu eğitimin ilk 4 yıllında tüm öğrenciler standart eğitim alacak. İkinci 4 yıllık ortaokul bölümünde öğrencilere zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersler imkanı sunulacak. Zorunlu hale gelen 4 yıllık lise eğitiminde ise öğrenciler ilgi, yetenek ve tercihlerine göre paket programlar alabilecek.

ORTAOKULDA SEÇMELİ DERS OLACAK MI?

Gelecek yıldan itibaren uygulamaya başlayacak olan yeni eğitim modelden en fazla etkilenecek olan ise ortaokul diye adlandırılan 5 ile 8. sınıfları kapsıyor. Liseye yönlendirme eğitimi diye de adlandırılan ortaokullarda öğrencilere ilgi, alan ve yeteneklerine göre zorunlu derslerin yanı sıra birçok alanda seçmeli dersler sunulacak.

LİSEDE NE OLACAK?

Lisede şuan mevcut olan Fen Lisesi, Spor Lisesi, Öğretmen Lisesi gibi türler kalkacak. 8. sınıftan sonra 4 yıllık Lise eğitimine başlayan öğrenci, gittiği lisede, eğer öğrenci fen derslerine kabiliyeti varsa, şuan fen liselerinde verilen dersleri alabilecek. Aynı lisede isterse Sosyal Bilgiler, İmam Hatip ya da güzel sanatlar lisesinde alabileceği dersleri de alabilecek. Yeni sistemde, okul türleri kalkacak, her okulda farklı alanlara göre eğitimler olabilecek.

SBS KALKACAK MI?

Yeni eğitim sisteminde şuan mevcut olan seviye belirleme sınavına da ihtiyaç duyulmayacak. Ancak olgunlaşma ya da merkezi sınav adı altında bir başka sınav yapılacak. Şuan SBS ile yapılan öğrenci seçme esasına dayalı sınav kalkacak.

HEM SPOR HEM İMAM HATİP DERSİ OLMAZ MI?

Yeni sistemde, matematik, imam hatip, spor ya da sanat alanlarında farklı dersler seçebilecek. İsteyen öğrenci farklı alanların derslerini aynı anda da seçebilecek. Ayrıca çocuk ortaokulda, sosyal bilgiler veya fen bilgileriyle ilgili dersler seçti ancak zaman içerisinde kendisinin veya ailesinin tercihleri değişti. Çocuk eğer alan, konu veya program değiştirmek istiyorsa ona da imkan verilecek.

KÜRTÇE VE ALEVİLİ K SEÇMELİ DERS OLACAK MI?

Sistem, Kürtçe ve Alevilik gibi alanlarda da seçmeli derslere imkan veriyor. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, “Eğer Türkiye’yi böyle demokratikleştiriyorsanız, sisteminizi esnek hale getiriyorsanız, Kürtçenin de Aleviliğin de seçimlik ders olmasının ne mahsuru var?” diyerek gelecek yıllarda bu alanlarda seçmeli derslerin olabileceğine yeşil ışık yaktı.

OKUL BİNALARI NASIL BÖLÜNECEK?

Okul binaları da ikiye ayrılacak. İlkokullar ile ortaokulların birlikte eğitim verdiği okullar ile ortaokullar ile liselerin birlikte eğitim verdiği kurumlara dönecek.

AÇIK LİSEYE KİMLER KATILACAK?

12 yıllık eğitim zorunlu olacak. 8. sınıftan sonra bakanlığın belirlediği ve bakanlar kurulunun onayladığı çocuklar için açık lise imkanı sunulacak. Evinden ders alması gerekenlerin kimler olacağına hazırlanan bir yönetmelikle karar verilecek.

KAÇ DİPLOMA ALINACAK?

Eğitim sistemini 4’er yıllık 3 aşamaya bölen yeni sistemde öğrenciler ilkokul, ortaokul ve lisede ayrı ayrı diplomalar almayacak. 6 yaşında zorunlu eğitime başlayacak olan öğrenci 18 yaşında liseden mezun olurken tek bir diploma alacak.

ZORUNLU EĞİTİME BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

Yasa teklifiyle birlikte en çok tartışılan konu ise çocukların okula başlama yaşıyla ilgili oldu. Bu konuda ise okula başlama yaşı üst sınır 72 ay alt sınır 60 ayını dolduran olarak belirlendi. Çocuk 60 ayını doldurduktan sonra isteyen veliler zorunlu ilköğretime başlatabilecek. En üst limit ise 72 ay olarak belirlenecek. Alt limit 60 ay olarak belirlenmesi durumunda da ilköğretim müfredatı değiştirilecek.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni Eğitim modeli TBMM Genel Kurulu’nda mevcut haliyle yasalaşırsa 2012-2013 eğitim öğretim döneminde başlayacak. Ancak Bakanlar Kurulu kararıyla 1 yıl ertelenmesi de söz konusu olabilecek.

Sabah – AJANSLAR

Milli Eğitim Komisyonu’nda kabul edilen teklifin tam metnini yayınlıyoruz.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “MADDE 3- Mecburî ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.”

MADDE 2– (1) 222 sayılı Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “MADDE 7– İlköğretim; 1 inci maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek için kurulmuş dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumudur.”

MADDE 3-  222 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar hâlinde kurulması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veyaliselerle birlikte de kurulabilir.”

MADDE 4- 222 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “büyüklüğüne” ibaresi “ilkokullar ve ortaokullar birlikte veya ayrı oluşlarına, büyüklüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 222 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek Madde 4 eklenmiştir.

“EK MADDE 4- Bu Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre elde edilen gelirler, il özel idarelerince, ortaöğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması için de kullanılır.”

MADDE 6- 222 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici Madde 11 eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yayımı tarihinde ilköğretim kurumlarının 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında eğitim görenler eğitimlerini bu kurumlarda tamamlar.

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir; Bakanlık bu maddenin uygulanmasıyla ilgili düzenlemeleri il, ilçe ve okul bazında yapmaya yetkilidir.”

MADDE 7-  14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22- Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.”

MADDE 8- 1739 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24-“İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar hâlinde kurulması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir.”

MADDE 9- 1739 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin mülga birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullardan oluşur. Ortaokullarda lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulur. Ortaokullarda oluşturulacak program seçenekleri bakanlıkça belirlenir.”       

MADDE 10- 1739 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26- Ortaöğretim, ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, meslekî ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Bu okulları bitirenlere ortaöğretim diploması verilir.”

MADDE 11- 1739 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici Madde 3 eklenmiştir.

            “GEÇİCİ MADDE 3- Zorunlu ortaöğretim 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanır. Bakanlar Kurulu uygulamayı bir eğitim-öğretim yılı ertelemeye yetkilidir.”

MADDE 12- 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüzde onundan fazla” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 13- 16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının 2 numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan “sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim” ibaresi “ilköğretim ve ortaöğretim” şeklinde değiştirilmiş ve maddede yer alan “sekiz yıllık kesintisiz” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 14- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yükseköğretime giriş ve yerleştirme

MADDE 45- Yükseköğretime giriş ve yerleştirme aşağıdaki şekilde yapılır.

a. Yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri almak kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

b. Yükseköğretim kurumlarına esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi sınavlarla girilir. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarıları dikkate alınır. Ortaöğretim bitirme başarı notları en küçüğü ikiyüzelli, en büyüğü beş yüz olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülür. Ortaöğretim başarı puanının yüzde on ikisi yerleştirme puanı hesaplanırken merkezi sınavdan alınan puana eklenir.

c. Ortaöğretim kurumlarını birincilik ile bitiren adaylar için mevcut kontenjanların yanı sıra Yükseköğretim Kurulu kararı ile ayrı kontenjanlar belirlenebilir.

d. Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarının mezunlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen aynı meslek dalında yer alan yükseköğretim programlarına yerleşmelerinde, (b) bendindeki puana ek olarak, ortaöğretim başarı puanının yüzde dördü yerleştirme puanına eklenir.

e. Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya bunlara en yakın olan mesleki ve teknik önlisans yükseköğretim programlarına sınavsız olarak yerleştirilebilir. Bu öğrencilerin yerleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

f. Önlisans mezunları için, ilişkili lisans programlarında belirlenmiş kontenjanın yüzde onunu geçmeyecek şekilde Yükseköğretim Kurulu kararı ile her yıl dikey geçiş kontenjanı ayrılabilir.

g. Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurtdışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Uluslararası andlaşmalar gereği Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında burslu olarak öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilerin yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.

h. Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre, belli sanat ve spor dallarında üstün kabiliyetli olduğu tespit edilen öğrenciler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda ödül kazanan öğrenciler, ilgili dallarda eğitim yapmak kaydıyla yükseköğretim kurumlarına yerleştirilebilir.”

MADDE 15– 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancından indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 16- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici Madde 61 eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 61- Bu maddenin yayımı tarihinden sonraki ilk yükseköğretime giriş ve yerleştirme işlemlerine mahsus olmak üzere bu Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (f) bentleri uyarınca adayların merkezi sınavlardan almış olduğu puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanları Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara göre hesaplanır.

MADDE 17- 2547 sayılı Kanunun ek 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18-  28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 9 uncu maddesinin başlığı ile birinci fıkrasında yer alan “Zonguldak Karaelmas Üniversitesi” ibareleri “ Bülent Ecevit Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- 2809 sayılı Kanunun ek 61 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasında yer alan “Rize Üniversitesi” ibareleri “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20–  2809 sayılı Kanunun ek 129 uncu maddesinin başlığı ile birinci fıkrasında yer alan “Konya Üniversitesi” ibareleri “Necmettin Erbakan Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- 2809 sayılı Kanunun ek 130 uncu maddesinin başlığı ile birinci fıkrasında yer alan “Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi” ibareleri “Abdullah Gül Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı cetvelin “Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümünün 53, 61, 102 ve 103 üncü sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“53)Bülent Ecevit Üniversitesi

61) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

102)Necmettin Erbakan Üniversitesi

103) Abdullah Gül Üniversitesi”

MADDE 23– 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede; Zonguldak Karaelmas, Rize, Konya ve Kayseri Abdullah Gül Üniversitelerine yapılmış olan atıflar Bülent Ecevit, Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan ve Abdullah Gül Üniversitelerine yapılmış sayılır.

MADDE 24- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aşağıdaki Geçici Madde 13 eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13- Yurtiçi üretimin ve katma değerin artırılması, teknoloji kazanımının sağlanması, daha önce yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretilebilmesi, yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bilgi toplumuna geçiş hedefleriyle, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki okulların dersliklerine bilişim teknolojisi donanımı, yazılımı, ağ altyapısı ve internet erişim imkânının sağlanması, dersler için çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda e-içerik temin edilmesi ve e-içerik altyapısının oluşturulması, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere ve örgün eğitim gören öğrencilere e-kitap, tablet bilgisayar ve benzeri ihtiyaçların sağlanması amaçlarıyla Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerine tabi değildir. Bu madde uyarınca yapılacak alımlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 25- 5018 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici Madde 20 eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 20- Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullara internet erişim hizmetleri ve ağ altyapısının sağlanması için Millî Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir.”

MADDE 26– Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ÇOMÜ Haber 16 Aralık 2018, Pazar